mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > ontwikkelingen_mirt > gebiedsgerichte_aanpak > 1.2 MIRT: Gebiedsgerichte aanpak

1.2 MIRT: Gebiedsgerichte aanpak

MIRT Projectenboek

Bestuurlijke overleggen MIRT

MIRT spelregelkader

Andere ontwikkelingen

tdf-20030731_01_2.jpg

Tekstbox

Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten

Op 21 april 2008 heeft de commissie ‘Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten’ onder voorzitterschap van de heer Elverding het advies ‘Sneller en beter’ gepresenteerd. Hierin wordt een drastische aanpassing van het werken aan infrastructurele projecten bepleit, gericht op een substantiële versnelling van de doorlooptijd van het besluitvormingsproces. Het kabinet heeft zijn waardering over het advies uitgesproken en meent dat de commissie een goede balans heeft gevonden tussen snelheid, zorgvuldigheid en kwaliteit. In de kabinetsreactie van 23 mei (TK 29385, nr. 19) staat aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen. Het kabinet streeft er naar om in september een actieplan te sturen naar de Tweede Kamer. In dit actieplan wordt nader aangegeven op welke wijze het kabinet de aanbevelingen van de commissie zal implementeren.

Uitvoering van het kabinetsstandpunt leidt in essentie tot:

  • Verandering van de bestuurscultuur en de voorbereiding van projecten als harde randvoorwaarde om echt tot versnelling te kunnen komen;
  • Een herinrichting van het besluitvormingsproces van de Tracéwet. Kern daarbij is een brede(re) verkenningsfase die, na een gedegen participatie van alle betrokkenen en inbreng van relevante belangen, wordt afgerond met een (politiek) voorkeursbesluit. De planstudiefase wordt korter en vereenvoudigd tot een planuitwerkingsfase (op basis van het voorkeursbesluit);
  • Aanpak van enkele juridische knelpunten om ook op dit punt vereenvoudiging te bewerkstelligen en juridificering tegen te gaan;
  • Snelle indiening van een wetsvoorstel om de Spoedwet wegverbreding te herzien en als ultimum remedium uitwerken van een lex specialis voor specifieke urgente en breed gedragen projecten. 

MIRT Logo