mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > gebieden > noord > 3.5 Landsdeel Noord

3.5 Landsdeel Noord

3.5.1 Karakteristieken

3.5.2 Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen - Assen

Meer informatie

3.5.3 Westergozone en A7-Zone Fryslân

Meer informatie

3.5.4 Regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe

Meer informatie

3.5.5 Eemsdelta

Meer informatie

MIRT 2009 overzicht kaart

Tekstbox

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Het Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn wordt uitgevoerd in de periode tot en met 2020 en omvat een ruimtelijk-economisch programma (REP) en projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid (RB). Het REP omvat een rijks en een regionaal deel.
Het rijksdeel betreft grotere projecten binnen de programmalijnen die ook in Pieken in de Delta zijn benoemd. Over de invulling van het regionale deel van het REP heeft de regio de volledige zeggenschap. 

Binnen het RB-pakket wordt onderscheid gemaakt tussen concreet benoemde projecten, waarover tussen rijk en regio bestuurlijke overeenstemming bestaat, en een programmatische aanpak voor toekomstige decentrale projecten middels een Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF).
Bij de concrete projecten in Noord-Nederland gaat het om:

 • A7-Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: verbeteren verkeersafwikkeling door aanleg hoofd- en parallelbanen, inclusief goede inpassing in stedelijke omgeving; 
 • Bereikbaarheid Leeuwarden: verbeteren capaciteit en betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling rond Leeuwarden door maatregelen op regionale invalswegen;
 • Bereikbaarheid Assen: bereikbaarheidsmaatregelen als onderdeel van gebiedsontwikkeling, o.a. extra snelwegaansluiting, station Assen Zuid en lokale infrastructuurmaatregelen;
 • Openbaar vervoer: beter vervoerproduct door uitvoering van de volgende maatregelen: partiële uitbreiding spoor Leeuwarden - Groningen, stations Assen-Zuid en Leeuwarden Werpsterhoek en spoor voor nieuwe stations, Kolibri trein Groningen- Nieuweschans/Veendam en opwaardering stations, perronhoogtes etc., Kolibri regionale Q Liners en Kolibri overige maatregelen, waaronder bijvoorbeeld toegankelijkheid perrons.

De inzet van middelen uit het RMF is een decentrale verantwoordelijkheid. Noord-Nederland komt tot de volgende indicatieve lijst van projecten in het kader van het RMF:

 • Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Emmen-centrum;
 • Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone;
 • Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen;
 • Bereikbaarheid Lauwersmeergebied;
 • Bereikbaarheid Veenkoloniën;
 • Spoorlijn Heerenveen - Drachten - Groningen;
 • Spoorlijn Zwolle-Coevorden/Emmen;
 • Kolibri ‘overig’;
 • A7-knooppunt Joure;
 • Traverse N31 en gebiedsontwikkeling Harlingen;
 • Gebiedsontwikkeling Noordoost-Fryslân/Centrale as.

Conform de motie Koopmans (TK 27 658, nr. 41) is verder geld beschikbaar gesteld voor de volgende maatregelen op het noordelijke kernnet spoor: uitbouw capaciteit kernnet spoor traject Zwolle - Herfte, boogverruiming spoor Hoogeveen, overwegveiligheid op Zwolle Groningen en Zwolle - Leeuwarden met oog op frequentieverhoging, alsmede capaciteitsaanpassing bij Groningen Europapark. In het kader van het landelijke project Reistijdversnelling worden middelen beschikbaar gesteld voor het project Wachtspoor goederenvervoer Beilen.
De afspraken tussen rijk en regio over de opzet, invulling en uitvoering van het RSP zijn vastgelegd in een convenant dat is ondertekend op 23 juni 2008.


MIRT Logo