mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > beleidsterreinen > realiseren > 2.2 Realiseren van complexe ruimtelijke opgaven en kwaliteit

2.2 Realiseren van complexe ruimtelijke opgaven en kwaliteit

2.2.1 Algemeen

2.2.2 Nota Ruimtebudget

tdf-20071222_52_2.jpg

Tekstbox 1

Programma Randstad Urgent : Sterke Randstad, sterk Nederland

Met de ondertekening van afspraken voor 35 projecten hebben kabinet, provincies, gemeenten en stadsregio’s op 27 oktober 2007 het startschot gegeven voor het programma ‘Randstad Urgent’. Randstad Urgent is een dynamisch programma waar jaarlijks projecten aan toegevoegd of van afgevoerd kunnen worden. Met Randstad Urgent zetten de betrokken bestuurders samen de schouders onder de aanpak van de problemen in de Randstad. Knopen doorhakken en besluiten nemen, daar gaat het om. Zo moet de Randstad internationaal weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven. Wat goed is voor de Randstad, is goed voor Nederland. Daarom: sterke Randstad, sterk Nederland.

De 35 projecten (zie kaart 2.1) die momenteel (september 2008) in het programma Randstad Urgent zijn opgenomen worden via een vernieuwende werkwijze aangepakt.
Per project is een bestuurlijk duo (rijk en regio) verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken mijlpalen. Tevens is per project een ambassadeur benoemd die het duo scherp moet houden op de voortgang. Het gaat er om met bestuurlijke druk in plaats van drukte de bestuurlijke filevorming aan te pakken. Meer informatie op: www.randstadurgent.nl

Tekstbox 2

Langetermijnvisie Randstad 2040

De voornaamste aanleidingen voor de langetermijnvisie Randstad 2040 zijn de opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid en de zorg voor de concurrentiepositie. Niet alleen verschuift het economische zwaartepunt in een aantal opzichten naar China en India, ook is er sprake van steeds heviger wordende internationale concurrentie tussen steden en stedelijke regio’s in West-Europa. De positie van de Randstad is daarbij niet onbedreigd. Tegelijkertijd is de ruimtelijke opgave de komende dertig jaar omvangrijk en complex. Dit was voor de Eerste Kamer mede aanleiding om het kabinet te vragen een langetermijnvisie op te stellen als aanvulling op de Nota Ruimte.

De ruimtelijke keuzes zijn gebaseerd op vier leidende principes:

  • Leven in een klimaatbestendige groenblauwe delta;
  • Kwaliteit maken door sterke wisselwerking groen, blauw en rood;
  • Wat (inter)nationaal sterk is, sterker maken;
  • Krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid. 

Steden (en hun directe omgeving) staan weer centraal, waarbij wordt ingezet op verdergaande bundeling, verdichting en verbetering van kwaliteit van leven. Het kabinet stelt voor de internationale kracht niet alleen de steden en kwaliteit van leven centraal, maar gaat ook uit van onze grote havens, Schiphol en Greenports en kiest ervoor in te zetten op innovatie en meer toegevoegde waarde. De verschillende internationale krachten van de regio Amsterdam en de specifieke krachten van met name Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten optimaal worden benut. Daarbij hoort de inzet op verbindingen tussen havens, het luchthavennetwerk en het versterken van verbindingen vanuit Schiphol - Amsterdam naar het zuiden en oosten. Klimaatbestendigheid is een cruciale voorwaarde. De robuuste groenblauwe structuur die onder meer Groene Hart, IJsselmeergebied en Zeeuwse Delta met elkaar verbindt, geldt als een raamwerk voor de verstedelijking. 

In het kader van de langetermijnvisie is met een aantal uitvoeringsallianties invulling gegeven aan de oproep om visievorming en uitvoering parallel en niet volgtijdelijk te laten plaatsvinden. Vooruitlopend op de keuzes van het kabinet zijn al enkele samenwerkingsrelaties verkend rondom nieuwe uitvoeringsinitiatieven. Het gaat om de volgende allianties:

  • Metropolitane Parken
  • Knooppunt- en centrumontwikkeling
  • Stad van recht, vrede en veiligheid
  • Samenwerking tussen zeehavens
  • Stedelijke transformatie 

Daarnaast onderzoekt het kabinet de wenselijkheid van een verkenning naar ‘Randstad Sleutelprojecten’ voor de periode na 2020. Meer informatie op: www.randstad2040.nl


MIRT Logo