mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > beleidsterreinen > mobiliteit > 2.3 Mobiliteit binnen grenzen van leefbaarheid en veiligheid

2.3 Mobiliteit binnen grenzen van leefbaarheid en veiligheid

2.3.1 MobiliteitsAanpak

2.3.2 Spoorwegen

2.3.3 Wegen

2.3.4 Vaarwegen

2.3.5 Luchtkwaliteit

2.3.6 Geluid

tdf-20071222_52_2.jpg

Tekstbox 3

Ruimtelijke kwaliteit snelwegomgeving

De maatschappelijke verontwaardiging over de verrommeling van het snelweglandschap is de afgelopen jaren duidelijker geworden. Daarbij is de snelweg één van de meest intensief gebruikte openbare ruimten in Nederland, reden waarom de ruimtelijke kwaliteit hier extra aandacht verdient. De ontwikkeling van infrastructuur kan echter ook een belangrijke katalysator zijn voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van (vaar)weg en omgeving. Het project Routeontwerp is naar aanleiding van de derde architectuurnota ‘Ontwerpen aan Nederland’ (TK 27450, nr. 1) gestart om deze kans te verkennen. Het heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit van snelweg en omgeving te vergroten door integrale en gebiedsgerichte samenwerking.

Routeontwerp
Een route is het ensemble van een snelweg en zijn omgeving. Het is als het ware een kralenketting door ons land, die een karakteristieke samenhang vertoont op het schaalniveau van de route als geheel, de weg zelf en de verschillende gebieden en plekken op en langs de weg. Met Routeontwerp wordt door de schalen van route,
weg, gebied en plek heen een samenhangende kwaliteit gerealiseerd. Dat gebeurt in een open planproces met belanghebbende partijen en wordt vastgelegd in de volgende producten:
a) routevisie: document waarmee beoogd wordt kwaliteit te realiseren en een volhoudbare basis biedt om flexibel te kunnen inspelen op toekomstige veranderende omstandigheden. De routevisie is een gezamenlijk product van belanghebbende partijen.
b) wegvisie: richtinggevend document voor de aanpassing van wegtrajecten en kunstwerken op basis van architectonische specificaties voor geluidschermen, viaducten, verlichting en dergelijke.
c) gebiedsvisies: documenten waarin per relevant gebied de kwaliteitsambities voor de samenhang in de dwarsrichting van weg en omgeving zijn geformuleerd, bijvoorbeeld het versterken van contrasten tussen landschappen of de profilering van een stad naar de snelweg toe.
d) plekvisies maken het mogelijk om markante punten op de weg of in gebieden langs de weg te creëren die de samenhang en identiteit van weg en omgeving benadrukken. 

De vier schaalniveaus spelen in onderling verband een cruciale rol in het routeontwerp.
Wegbeheerders en gebiedspartijen zorgen voor kwaliteitsborging van de vormgevingskwaliteit
van de weg en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. In hun
primaire werkprocessen dragen zij de verantwoordelijkheid om gezamenlijk op een
competente, efficiënte en effectieve wijze ruimtelijke kwaliteit te organiseren. Meer
informatie op: www.routeontwerp.nl


MIRT Logo