mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > beleidsterreinen > landschapennatuur > 2.6 Landschap en natuur

2.6 Landschap en natuur

2.6.1 Algemeen

2.6.2 Natuur

2.6.3 Landschappelijk verantwoord ondernemen: Duurzaam financieren van landschap

tdf-20071222_52_2.jpg

Tekstbox 5

Agenda Landschap

Doel en strategie
Centrale doelstelling van de Agenda Landschap is dat de waardering van het Nederlandse landschap in 2011 is toegenomen, en dat mensen zich thuis voelen in hun landschap. Om dit te bereiken wordt ingezet op ‘Landschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Ondernemen wordt in dit verband ruim opgevat en is niet enkel het domein van bedrijven, maar heeft betrekking op iedereen die iets wil ondernemen ten behoeve van het landschap. Het kan gaan om activiteiten van burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Natuurlijk is er voor de rijksoverheid een voorbeeldrol weggelegd, maar ook van andere overheden wordt een bijdrage verwacht. Om de ondernemingszin voor landschap in de maatschappij te voeden, identificeert het
kabinet de volgende opgaven.

Opgave A: Zorgvuldig omgaan met de ruimte
Schaarse ruimte vraagt om het maken van duurzame en integrale keuzes en het stellen van grenzen. Bebouwing moet in evenwicht met het groen, daarnaast moet de toegankelijkheid en recreatieve mogelijkheden vergroot worden. De vraag is hoe de ruimtedruk en landschapskwaliteit samen kunnen gaan en hoe dit op gebiedsniveau gerealiseerd kan worden. Planologische duidelijkheid is nodig voor gewenste ontwikkelingen in waardevolle landschappen. Het actief aan de slag gaan met de stadsranden,
onontkoombare ontwikkelingen aantrekkelijk maken vanuit landschappelijk perspectief, het vereenvoudigen van het (ruimtelijk en financiële) kader voor gebiedsontwikkeling en het genereren van ruimtelijke investeringen die neerslaan in concrete projecten bieden mogelijkheden.

Opgave B: Landschap van en voor iedereen
De opgave voor de overheid is om burgers (die op veel manieren, met soms tegengestelde belangen, betrokken zijn bij het landschap) duidelijk te maken dat iedereen een steentje kan bijdragen aan het landschap. Dit kan door meedoen, meedenken en/of meebetalen. Ook bedrijven kunnen veel doen aan het landschap. De agrarische ondernemer (bezit 60% van het land) heeft van oudsher een rol in het landschapsonderhoud. Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor nieuwe ondernemers in het landelijk gebied
zoals de recreatieondernemer die voor de uitoefening van zijn bedrijf afhankelijk is van de landschappelijke omgeving. De opgave is om het beheer en onderhoud van landschapselementen aantrekkelijk te maken voor een brede categorie ondernemers.

Opgave C: Landschap duurzaam financieren
Hoewel particulieren in belangrijke mate via donaties, giften en contributies rechtstreeks bijdragen aan de financiering van natuur en landschap, wordt verreweg het grootste deel van de uitgaven gefinancierd door de overheid. Probleem is dat diegene die baat heeft bij het landschap vaak niet de persoon of instantie is die de kosten draagt. In voorbeeldgebieden wordt gewerkt aan nieuwe manier van financiering op het regionale niveau. Op nationaal niveau is er een Taskforce werkzaam op het gebied van duurzame financiering van het landschap (zie ook 2.6.3).


MIRT Logo