mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > beheer_en_onderhoud > rijkswegen > 7.3 Beheer en onderhoud rijkswegen

7.3 Beheer en onderhoud rijkswegen

7.3.1 Budget beheer en onderhoud rijkswegen

7.3.2 Basispakket beheer en onderhoud rijkswegen

Een voorwaarde voor optimaal gebruik van het wegennet is betrouwbaarheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Randvoorwaarde hierbij is een kwalitatief hoogwaardig milieu rond de rijkswegen. Dit kan alleen worden gegarandeerd indien de infrastructuur preventief beheerd en onderhouden wordt. Dit in tegenstelling tot correctief onderhoud, waarbij de beheerder geconfronteerd wordt met functieverlies en de gebruiker ongewild voor onaangename verrassingen wordt geplaatst. Zowel preventief als correctief onderhoud vallen onder het basispakket.

Binnen de budgetten voor beheer en onderhoud wordt vooralsnog een deel van de kosten voor de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken ingepast, alsmede een deel van de kosten van de noodzakelijke vervanging van de betonverharding van de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. Het meerjarig beschikbare budget voor het hoofdwegennet daalt hierbij niet. Wel is er hierdoor in de jaren 2009 en 2010 tijdelijk minder geld beschikbaar voor regulier onderhoud. Naar de mate waarin het mogelijk is de levensduurproblematiek voor de stalen bruggen in te passen, zonder de kwaliteit van het wegennet aan te tasten, wordt onderzoek ingesteld. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek vindt besluitvorming plaats over de definitieve inpassing.

Om verkeersoverlast zo veel mogelijk tot een minimum te beperken, worden deze werkzaamheden goed afgestemd, zowel onderling als met de werkzaamheden die voortkomen uit het aanleg- en fileplan, het ZSM-programma alsmede de werkzaamheden van andere wegbeheerders.

Prestatieafspraken rijkswegen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

7.3.3 Servicepakketten beheer en onderhoud rijkswegen

Naast het wegwerken van de onderhoudsachterstanden in het kader van het plan van aanpak beheer en onderhoud, opgenomen in de verdiepingsbijlage Infrastructuurfonds 2004 (TK, 29200 A, nr. 2) bevat dit pakket de volgende werkzaamheden:

  • Servicepakket Meer Vlot: kleinschalige verbeteringen voor het goederenvervoer, zoals uitbreiding van de parkeervoorzieningen voor vrachtauto’s en het aanpassen van verkeerslichten ten behoeve van de doorstroming van het vrachtverkeer. In 2008 en 2009 ligt het accent op de beveiliging van verzorgingsplaatsen uit de Top 20 zoals besproken met de Tweede Kamer.
  • Servicepakket Meer Veilig: in het kader van de impuls verkeersveiligheid voor niet-autosnelwegen die in beheer zijn bij het rijk worden in de periode 2007 tot en met 2010 essentiële herkenbaarheidskenmerken aangebracht en wordt een aantal effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen genomen, zoals het aanbrengen van bermverharding of het ombouwen van een kruispunt tot rotonde.
  • Servicepakket Meer Kwaliteit Leefomgeving: bijdragen aan het meerjarenprogramma bodemsanering en het meerjarenprogramma ontsnippering.     
Bekostiging servicepakket

Klik op de afbeelding voor een vergroting

7.3.4 Groot variabel onderhoud rijkswegen

tdf-20080508_66_2.jpg

MIRT Logo