mirt

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Home > beheer_en_onderhoud > hoofdwatersystemen > 7.2 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen

7.2 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen

7.2.1 Budget beheer en onderhoud hoofdwatersystemen

7.2.2 Basispakket beheer en onderhoud waterkeren

Het basispakket beheer en onderhoud waterkeren bevat:

  1. Kustlijnhandhaving (conform de basiskustlijn zandige kust niveau 1990);
  2. Beheer en onderhoud stormvloedkeringen en rijkswaterkeringen (conform Wet op de Waterkering). 
Prestatieafspraken waterkeren

Klik op de foto voor een vergroting

In de begroting 2008 was een waarde bij de indicator opgenomen van 100%. Dit hield in dat 100% van de keringen een zelfde technische staat had als in het referentiejaar 2006.
Inmiddels heeft de zogenaamde ‘tweede toetsing’ plaatsgevonden waaruit blijkt dat 62% van de primaire waterkeringen in beheer bij het rijk voldoet aan de WoW-eisen. Deze 62% correspondeert met de eerdere 100%. Het beheer en onderhoud programma is er opgericht dit percentage vast te houden. Het verbeteren van dit percentage richting 100% (en dus het voldoen aan de WoW) moet worden gerealiseerd via het aanlegprogramma.

Bekostiging prestatieafspraken

Klik op de foto voor een vergroting

7.2.3 Groot variabel onderhoud waterkeren

7.2.4 Basispakket beheer en onderhoud waterbeheren

Onder het Basispakket beheer en onderhoud integraal waterbeheer vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om het hoofdwatersysteem op een zodanig kwaliteitsniveau te houden dat dit voldoet aan de vigerende regelgeving. Hierbij valt te denken aan beheer en onderhoud van:

  • rijkswateren ten behoeve van maatgevend hoogwater (MHW);
  • stuwende en spuiende kunstwerken;
  • rijkswateren ten behoeve van waterkwaliteit;
  • oevers en bodems;
  • vergunningverlening en handhaving.              

Bovendien valt onder het basispakket de voorbereiding van Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), de implementatie van de Kader Richtlijn Water (KRW) en de activiteiten in het kader van Natura 2000. Zowel de KRW als Natura 2000 streven naar het beschermen van gezonde watersystemen die een duurzaam gebruik mogelijk maken. Voor de KRW moeten stroomgebiedbeheersplannen opgesteld worden. Die bepalen welke maatregelen op het terrein van beheer en onderhoud genomen zullen moeten worden om aan de KRW te blijven voldoen.

Prestatieafspraken waterbeheren

Klik op de afbeelding voor een vergroting

7.2.5 Groot variabel onderhoud waterbeheren

tdf-20080508_66_2.jpg

MIRT Logo