Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Voorwoord

Hier vindt u de internetversie van het tweede MIRT Projectenboek. Het vervult ons met trots dat wij, met medewerking van regionale partijen, u dit boek kunnen aanbieden en dat tegelijkertijd het boek via internet is te raadplegen.

Trots, omdat er het afgelopen jaar door de betrokken partijen belangrijke stappen zijn gezet bij de verdere uitwerking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De R van MIRT is niet alleen een inhoudelijke verandering geweest in de vorm van de toevoeging van het ruimtelijk fysiek domein. De R van MIRT staat ook voor een intensivering van de relatie tussen rijk en regio en de relatie tussen de vier betrokken departementen.

Twee keer per jaar spreken de regio en wij over de ontwikkelingen rond het MIRT. We spreken elkaar aan op zaken die veranderingen behoeven en op besluiten die moeten worden genomen. Ook gaan we in op ontwikkelingen die naar ieders tevredenheid verlopen, waaronder de totstandkoming van dit projectenboek.

De geschiedenis, stand van zaken en planning van ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s in een oogopslag: dat is de functie van het projectenboek. Maar het rijk is niet de enige partij als het gaat om het verbeteren van de ruimtelijk fysieke kwaliteit in Nederland; ook de regio investeert. Naast de rijksprojecten komen dit jaar nadrukkelijk de relevante regionale projecten aan de orde. Dit betekent niet dat wij extra (financiële) verantwoordelijkheid op onze schouders nemen. Dat is ook niet nodig, een ieder heeft en behoudt zijn eigen (financiële) verantwoordelijkheid. Per gebied wordt een beeld geschetst van wat de beleidsopgaven voor rijk én regio zijn. Deze beelden zijn in nauwe samenwerking met de regio opgesteld.

Met dit projectenboek is het uitwerken van de gebiedsgerichte aanpak niet af. Het is een verdere stap in het groeiproces om te komen tot het uiteindelijke doel, zijnde meer gedeeld integraal beeld en vertrekpunt op (onderdelen binnen) het ruimtelijk fysieke domein op basis waarvan investeringsbesluiten worden genomen. Investeringen die op elkaar zijn afgestemd en inhoudelijk met elkaar samenhangen en daarmee meerwaarde hebben voor de economische structuur en de samenleving als geheel, op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, water en natuur.

Een andere belangrijke stap is de totstandkoming van het MIRT spelregelkader dat later dit jaar wordt uitgebracht. Hiermee willen we inzicht geven in de wijze waarop de rijksbesluitvormingsprocessen met betrekking tot projecten en programma’s verlopen. Niet alleen de inhoud is van belang, de processen moeten zo zijn ingericht dat gebiedsgericht werken vanzelfsprekend is.

Mede namens de ministers van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De minister van Verkeer en Waterstaat, september 2008

Camiel Eurlings

MIRT Logo